Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


06.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова правлiння       Бурдиленко Iгор Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
62301, Харківська обл., Харкiвська обл., м.Дергачi, вул.Залiзнична, буд.31-С
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
30169718
5. Міжміський код та телефон, факс
(057) 7869019 (057) 7869019
6. Адреса електронної пошти
e.halina@uksnab.beer-co.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку https://beer-co.com/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=209   06.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 05.04.2019 278147.5 1427313 19.49 https://beer-co.com/otchet/ykpostach/06042019.docx
Зміст інформації:
Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» 05.04.2019 року було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 05.04.2019 року).
Предмет правочину: Договiр про надання банкiвських послуг, що є правочином про об’єднання, викладення в новiй редакцiї та у формi єдиного документа наступних договорiв: ДОГОВОРУ ПРО ЗДIЙСНЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦIЙ, ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БАНКIВСЬКИХ ПОСЛУГ, викладений в новiй редакцiї згiдно договору про внесення змiн та доповнень щодо збiльшення розмiру генерального лiмiту (кредитний договiр, договiр банкiвських послуг, предмет - грошовi кошти).
Ринкова вартiсть майна/послуг, що є предметом правочину, складає - 278 147,5 тис. грн. (9 250 000 евро).
Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає - 1 427 313 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна/послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, складає - 19,49 %.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» не визначенi.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 8844 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у загальних зборах 8313 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 8313 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – 0 штук.
2 05.04.2019 165385 1427313 11.59 https://beer-co.com/otchet/ykpostach/06042019.docx
Зміст інформації:
Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» 05.04.2019 року було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 05.04.2019 року).
Предмет правочину: заяви про змiну/договору про внесення змiн до Заяви про надання гарантiї (гарантiя, предмет - грошовi кошти).
Ринкова вартiсть майна/послуг, що є предметом правочину, складає - 165 385 тис. грн. (5 500 000 евро).
Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає - 1 427 313 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна/послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, складає - 11,59 %.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» не визначенi.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 8844 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у загальних зборах 8313 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 8313 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – 0 штук.
3 05.04.2019 600000 1427313 42.04 https://beer-co.com/otchet/ykpostach/06042019.docx
Зміст інформації:
Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» 05.04.2019 року було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 05.04.2019 року).
Предмет правочину: договорiв про внесення змiн до Договору застави-1 та Договору застави-2 щодо збiльшення загальної суми/вартостi товарiв в оборотi (продукцiя, запаси).
Ринкова вартiсть майна/послуг, що є предметом правочину, складає - 600 000 тис. грн.
Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає - 1 427 313 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна/послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, складає - 42,04 %.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» не визначенi.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 8844 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у загальних зборах 8313 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 8313 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – 0 штук.
4 05.04.2019 100000 1427313 7.01 https://beer-co.com/otchet/ykpostach/06042019.docx
Зміст інформації:
Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» 05.04.2019 року було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 05.04.2019 року).
Предмет правочину: кредитний договiр (кредит, грошовi кошти).
Ринкова вартiсть майна/послуг, що є предметом правочину, складає - 100 000 тис. грн.
Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає - 1 427 313 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна/послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, складає - 7,01%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» не визначенi.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 8844 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у загальних зборах 8313 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 8313 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – 0 штук.