Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Бурдиленко Iгор Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМО ГРУП"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
38493853
4. Місцезнаходження
Харківська , -, 61157, мiсто Харкiв, вул.Селянська, буд.110,
5. Міжміський код, телефон та факс
(057) 700-90-33 (057) 700-90-33
6. Електронна поштова адреса
m.us@beer-co.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці beer-co.com в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Вiдомостi про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутнi у зв'язку з тим, що емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) у звiтному перiодi.
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутня у зв'язку з тим, що емiтент не приймав у частi у створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, оскiльки Товариство не користується послугами рейтингового агентства.
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включена форма "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" у зв'язку з тим, що посада корпоративного секретаря не вводилася.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
Iнформацiя про дивiденди не надається, оскiльки така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент не надається, оскiльки iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, похiднi цiннi папери не наводиться у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися.
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
Опис бiзнесу приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
"Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" :
- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн;
- iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, цiльових облiгацiй, iпотечних активiв та iпотечного покриття, а також щодо операцiй з сертифiкатами ФОН не наводиться, оскiльки Товариство не здiйснювало випускiв вказаних цiнних паперiв.
"Текст аудиторського висновку (звiту)": iнформацiя , щодо тексту аудиторського висновку приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, не складалась.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими
здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)": за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМО ГРУП"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
-
3. Дата проведення державної реєстрації
14.12.2012
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
1600700.16
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
9
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
31.01 Виробництво меблiв для офiсiв i пiдприємств торгiвлi
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є: вищий орган управлiння - Загальнi збори акцiонерiв; колегiальний Виконавчий орган Товариства – Дирекцiя, очолює колегiальний виконавчий орган Директор; Наглядова рада Товариства. Для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства був обраний Ревiзор Товариства. Управлiння емiтентом здiйснюється вiдповiдно до дiючого законодавства України (iнформацiя щодо складу, компетенцiї та функцiй органiв управлiння зазначена у вiдповiдному роздiлi звiту).
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк"
2) МФО банку
300528
3) поточний рахунок
26004001361995
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бурдиленко Iгор Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 01.10.2003 року призначений на посаду директора СПIЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА У ФОРМI АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ". З 22.02.2007 року призначений на посаду Голови правлiння (за сумiсництвом) ЗАТ "УКснаб" .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.08.2012 на 5 рокiв
9) Опис
Змiн у персональному складi посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд 27.08.2012 року) прийняли рiшення обрати Головою колегiального Виконавчого органу - Директором Товариства Бурдиленка Iгора Вiкторовича строком на п'ять рокiв. Роботою правлiння керує Голова виконавчого органу Товариства - Директор має право без довiреностi представляти iнтереси Товариства з усiма суб"єктами правовiдносин (як з фiзичними так i з юридичними особами) та вчиняти вiд його iменi всi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 29 рокiв.
Посадова особа займає наступнi посади:
- Директор - Приватне акцiонерне товариство «Українська пивна компанiя» ( Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Правди, будинок 7, квартира 264);
- Голова правлiння (за сумiсництвом)- ПРАТ "УКпостач" (мiсцезнаходження: 62301,Харкiвська обл., м. Дергачi,вул. Залiзнична,буд.31-С).
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор, голова правлiння.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доценко Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник головного бухгалтера за переводом з СП АТ "Українська пивна компанiя".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.12.2012 безстроково
9) Опис
Змiн у посадовому складi Емiтента у звiтному перiодi не було. Наказом Директора № 2 вiд 14.12.2012р. було призначено на посаду Головного бухгалтера Товариства (за сумiсництвом) - Доценко Тетяну Миколiївну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.Загальний стаж роботи - 34 роки. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Посадова особа також займає посаду Ревiзора в Товариствi.
Посадова особа займає наступнi посади:
- Головний бухгалтер, член Правлiння- Приватне акцiонерне товариство «Українська пивна компанiя» (Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Правди, будинок 7, квартира 264);
- Бухгалтер-Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «UKRAINIAN BEER COMPANY GROUP» (Код ЄДРПОУ: 32760765, мiсцезнаходження : 61024, мiсто Харкiв, вулиця Лермонтовська, 7);
- Головний бухгалтер (за сумiсництвом) - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" ( Код за ЄДРПОУ:31797019, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7);
До повноважень входить забезпечення ведення бухгалтерського облiку Товариства.
Основнi обов’язки головниого бухгалтера визначенi п. 7 ст. 8 Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV. Головний бухгалтер забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов’язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства та iн.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер, бухгалтер, ревiзор, член правлiння.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доценко Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник головного бухгалтера за переводом з СП АТ "Українська пивна компанiя".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 на 3 роки
9) Опис
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол 1 вiд 27.08.2012 р.) було прийняте рiшення обрати Ревiзором Товариства - Доценко Тетяну Миколаївну, строком згiдно Статуту.
«30» квiтня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОМО ГРУП» (Протокол № 1 вiд 30.04.2015 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Ревiзора Товариства Доценко Тетяни Миколаївни. Пiдстава: переобрання Ревiзора Товариства, у зв"язку iз закiнченням у 2015 роцi сроку повноважень. Строк, на який обрано посадову особу: 3 роки.
Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства". До повноважень Ревiзора належить проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.Загальний стаж роботи - 34 роки. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв.
Посадова особа також займає посаду Головного бухгалтера в Товариствi.
Посадова особа займає наступнi посади:
- Головний бухгалтер, член Правлiння- Приватне акцiонерне товариство «Українська пивна компанiя» (Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Правди, будинок 7, квартира 264);
- Бухгалтер-Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «UKRAINIAN BEER COMPANY GROUP» (Код ЄДРПОУ: 32760765, мiсцезнаходження : 61024, мiсто Харкiв, вулиця Лермонтовська, 7);
- Головний бухгалтер (за сумiсництвом) - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" ( Код за ЄДРПОУ:31797019, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7);
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер, бухгалтер, ревiзор, член правлiння.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядовох ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гуменний Iгор Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
комерцiйний директор ТОВ "Українська пивна компанiя Харкiв".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 3 роки
9) Опис
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд 27.08.2012 року) прийняли рiшення обрати Головою Наглядової ради Гуменного Iгора Григоровича строком на 3 роки.
«30» квiтня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОМО ГРУП» (Протокол № 1 вiд 30.04.2015 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Гуменного Iгоря Григоровича. Пiдстава: переобрання складу Наглядової ради Товариства, у зв"язку iз закiнченням у звiтному 2015 роцi строку повноважень. Строк, на який обрано посадову особу: 3 роки.
Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом Укарїни "Про акцiонернi товариства". Як голова наглядової ради, здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж роботи - 31 рокiв. Стаж керiвної роботи - 16 рокiв.
Особа обiймає наступнi посади:
- Голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Українська пивна компанiя» (Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Правди, будинок 7, квартира 264);
- Голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «УКпостач» (Код ЄДРПОУ: 30169718, мiсцезнаходження: 62301, Харкiвська область, мiсто Дергачi, вулиця Залiзнична, будинок 31-С).
- Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" ( Код ЄДРПОУ:31797019, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7);
- Директор по маркетингу Приватного акцiонерного товариства «УКпостач» (Код ЄДРПОУ: 30169718, мiсцезнаходження: 62301, Харкiвська область, мiсто Дергачi, вулиця Залiзнична, будинок 31-С).
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова наглядової ради, директор з маркетингу, комерцiйний директор.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гуменний Олександр Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
комерцiйний директор ДП «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ»; комерцiйний директор ТОВ « Українська пивна компанiя Харкiвсбут"; комерцiйний директор ТОВ "Харкiвська УПК - Холод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 на 3 роки
9) Опис
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд 27.08.2012 року) прийняли рiшення обрати Членом Наглядової ради Гуменного Олександра Григоровича строком на 3 роки.
«30» квiтня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОМО ГРУП» (Протокол № 1 вiд 30.04.2015 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Гуменного Олександра Григоровича. Пiдстава: переобрання складу Наглядової ради Товариства, у зв"язку iз закiнченням у звiтному 2015 роцi строку повноважень. Строк, на який обрано посадову особу: 3 роки.
Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом Укарїни "Про акцiонернi товариства". Як член Наглядової ради, здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 24 рокiв. Стаж керiвної роботи - 14 рокiв.
Особа обiймає наступн посади:
- Член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Українська пивна компанiя» (Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Правди, будинок 7, квартира 264);
- Член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «УКпостач» (Код ЄДРПОУ: 30169718, мiсцезнаходження: 62301, Харкiвська область, мiсто Дергачi, вулиця Залiзнична, будинок 31-С);
- Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" ( Код ЄДРПОУ:31797019, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7);
- Директор з продажiв Приватного акцiонерного товариства «УКпостач» (Код ЄДРПОУ: 30169718, мiсцезнаходження: 62301, Харкiвська область, мiсто Дергачi, вулиця Залiзнична, будинок 31-С).
Комерцiйний директор ТОВ "ЮБС Логiстика Холод " (Наказ № 22 вiд 01.04.2014року.) (мiсцезнаходження : 61157, Харкiвська область, мiсто Харкiв, вулиця Селянська,будинок 110, код ЄДРПОУ: 37658523)
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради, директор з продажiв, комерцiйний директор
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової ради Гуменний Iгор Григорович 130056888 81.2500 130056888 0 0 0
Член Наглядової ради Гуменний Олександр Григорович 13756017 8.5938 13756017 0 0 0
Директор Бурдиленко Iгор Вiкторович 16257111 10.1562 16257111 0 0 0
Головний бухгалтер Доценко Тетяна Миколаївна 0 0 0 0 0 0
Ревiзор Доценко Тетяна Миколаївна 0 0 0 0 0 0
Усього 160070016 100 160070016 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
фiзична особа 130056888 81.25 130056888 0 0 0
фiзична особа 16257111 10.1562 16257111 0 0 0
Усього 146313999 91.4062 146313999 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв: 3 особи, якi володiють 160070016 (сто шiстдесят мiльйонiв сiмдесят тисяч шiстнадцять штук ) голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiй.Голосування на Загальних зборах акцiонерiв проводиться за принципом - одна акцiя - один голос.Вiдповiдно до вимог чинного законодавства Загальнi збори акцiонерiв є правомочними. Пропозицiї до порядку денного не вносились.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лiчильної комiсiї, Голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт Виконавчого органу Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 р.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
4. Звiт Ревiзора та затвердження її висновкiв за 2014 р.
5. Прийняття рiшення за насiдками розгляду звiтiв Виконавчого органу, Наглядової ради та Ревiзора Товариства.
6. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 р.
7. Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
8. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк.
9. Прийняття рiшень про укладення правочинiв ПрАТ «ПРОМО ГРУП».
10. Внесення змiн та доповнень до Статуту ПрАТ «ПРОМО ГРУП».
11. Створення юридичних осiб за участю ПрАТ «ПРОМО ГРУП».
12. Прийняття рiшень про укладення правочинiв юридичними особами, учасником/ засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПрАТ «ПРОМО ГРУП».
13. Внесення змiн до Статутiв юридичних осiб, учасником засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПрАТ «ПРОМО ГРУП».
14. Призначення керiвних органiв, посадових осiб ПрАТ «ПРОМО ГРУП», а також юридичних осiб учасником/засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПрАТ «ПРОМО ГРУП».

За результатами розгляду питань порядку денного по 1-7,9,14 питанням голосували "за" - 100% голосiв вiд прийнявших участь у голосуваннi, рiшення прийнятi одноголосно. Питання 8,10,11,12,13 порядку денного залишенi без розгляду.
Позачерговi Збори у звiтному перiодi не проводились.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30.10.2012 № 211/1/2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000149298 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.01 160070016 1600700.16 100
Опис Товариство було створене у 2012 роцi шляхом видiлу з ПрАТ "УПК". Товариству було видане свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 211/1/12 (дата реєстрацiї - 30 жовтня 2012року, дата видачi - 22 сiчня 2013 року). Товариство не має iнформацiї щодо продажу випущених них цiнних паперiв на бiржi та органiзованих позабiржевих ринках (внутрiшних та зовнiшних), а також не має намiр щодо подання заяв для допуску на бiржi. Фактiв лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi не було. Додаткоої емiсiї у звiтному роцi Товариство не здiйснювало.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 15449 14548.5 0 0 15449 14548.5
будівлі та споруди 14308.7 13290.7 0 0 14308.7 13290.7
машини та обладнання 223.1 340.6 0 0 223.1 340.6
транспортні засоби 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5
земельні ділянки 916.6 916.6 0 0 916.6 916.6
інші 0.1 0.1 0 0 0.1 0.1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 15449 14548.5 0 0 15449 14548.5
Опис Термiни користування основними засобами та iншими необоротними активами визначаються згiдно ст.138 Податкового кодексу України, але не менш мiнiмально допустимих строкiв корисного використання. Всi основнi засоби є власнiстю Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв за основними групами станом на 31.12.2015 року складає 21258,5 тис. грн.. Сума нарахованого зносу за групами основних засобiв станом на 31.12.2015р складає 6702,3 тис.грн. За звiтний перiод знос основних засобiв нараховувався згiдно з облiковою полiтикою, прийнятою на пiдприємствi. Iстотних змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не вiдбувалося. Протягом 2015 року переоцiнка основних засобiв не проводилась. Основнi засоби оформленi в заставу . Iнших обмежень на використання майна немає. Основнi засоби знаходяться за основним та неосновним мiсцезнаходженням Товариства. Через вiдсутнiсть вiдповiдних граф у таблицi не зазначається вартiсть нематерiальних активiв- залишкова вартiсть яких складає 7,7 тис.грн

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -12075.6 -5142.3
Статутний капітал (тис. грн.) 1600.7 1600.7
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1600.7 1600.7
Опис Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента зазначена в одиницях-тис.грн. Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi, та керуючись Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi схваленi рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485. Власний
капiтал (вартiсь чистих активiв) - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду має розмiр менший, нiж розмiр статутного капiталу, та на звiтну дату не вiдповiдає вимогам законодавства, а самє: частинi 3 статтi 155 Цивiльного Кодексу України вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 114.5 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 25407.2 X X
Інші зобов'язання X 37081.2 X X
Усього зобов'язань X 62602.9 X X
Опис: Зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi. Кредити банкiв вiдсутнi.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
30.04.2015 04.05.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма “Тест-Аудит” приватне пiдприємство
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22698202
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61058, м. Харкiв, вул. Данилевського 8, кв.108
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0416 06.12.1994
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 1 0
2 2014 1 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не проводились. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не проводила.

Оцiнка роботи наглядової ради (кожного її члена) не проводилась.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради iнших комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради iнших комiтетiв не створено.

У складi Наглядової ради iнших комiтетiв не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): В Товариствi не затверджувались положення про органи управлiння тощо.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Iншi причини вiдсутнi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У Товариствi не затверджувався Кодекс (правила, принципи) корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: У Товариствi не затверджувався Кодекс (правила, принципи) корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
У Товариствi не затверджувався Кодекс (правила, принципи) корпоративного управлiння.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМО ГРУП" за ЄДРПОУ 38493853
Територія за КОАТУУ 6310137900
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 31.01
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон м.Харкiв, вул. Селянська , будинок 110

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2015 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 15156.2 28105.0
Основні засоби: 1010 15457.1 14556.2
- первісна вартість 1011 21054.2 21258.5
- знос 1012 ( 5597.1 ) ( 6702.3 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 30613.3 42661.2
II. Оборотні активи
Запаси 1100 3209.1 1090.7
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 85.7 398.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 557.9 1997.9
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1743.2 2453.7
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1.2 13.3
Витрати майбутніх періодів 1170 5.6 2.0
Інші оборотні активи 1190 2709.5 1910.0
Усього за розділом II 1195 8312.2 7866.1
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 38925.5 50527.3

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1600.7 1600.7
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -6743.0 -13676.3
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 -5142.3 -12075.6
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 13405.5 20417.5
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 2273.7 1861.7
розрахунками з бюджетом 1620 6.3 114.5
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 2.7 4.9
- з оплати праці 1630 17.8 16.9
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 28361.8 40187.4
Усього за розділом IІІ 1695 30662.3 42185.4
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 38925.5 50527.3

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4130.5 3860.4
Інші операційні доходи 2120 524.3 422.7
Інші доходи 2240 197.1 458.9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 4851.9 4742.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2096.1 ) ( 2262.2 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1199.9 ) ( 1184.9 )
Інші витрати 2270 ( 8489.2 ) ( 8099.8 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 11785.2 ) ( 11546.9 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 -6933.3 -6804.9
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -6933.3 -6804.9


Примітки до балансу Бухгалтерський облiк вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року за № 996-ХIV, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Основнi засоби складаються зi споруд, машин i обладнання, транспортних засобiв. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року 21054,2 тис.грн., знос-5597,1 тис.грн., залишкова вартiсть– 15457,1 тис.грн. первiсна вартiсть на кiнець року дорiвнює дорiвнює 21258,5 тис.грн., знос-6702,3тис.грн., залишкова вартiсть– 14556,2 тис.грн. За 2015 рiк амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Виробничi запаси складаються iз сировини, матерiалiв i становлять на початок року 3209,1 тис.грн., на кiнець року – 1090,7 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть складається iз наданих, але не оплачених послуг по орендi рухомого та нерухомого майна, товарiв i складає 85,7 тис.грн. на початок року, 398,5 тис.грн. на кiнець року. Поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 2273,7 тис.грн. на початок року, 1861,7 тис.грн. на кiнець року. Статутний капiтал Товариства становить станом на 31.12.2015 року 1600,7 тис. грн.
Примітки до звіту про фінансові результати Бухгалтерський облiк вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року за № 996-ХIV, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2015 рiк дорiвнює 4130,5 тис.грн. i складається iз послуг по наданню в оренднi користування рухомого та нерухомого майна. Разом чистi доходи становлять 4851,9 тис.грн., разом витрати становлять 11785,2 тис.грн. Чистий збиток за 2015 рiк дорiвнює 6933,3 тис.грн.
Керівник Бурдиленко Iгор Вiкторович
Головний бухгалтер Доценко Тетяна Миколаївна