Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння       Бурдиленко Iгор Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30169718
4. Місцезнаходження
Харківська , -, 62301, м.Дергачi, вул.Залiзнична, буд.31-С
5. Міжміський код, телефон та факс
(057) 7869019 (057) 7869019
6. Електронна поштова адреса
sekretar@uksnab.beer-co.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці beer-co.com в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Вiдомостi про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутнi у зв'язку з тим, що емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) у звiтньому перiодi.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, оскiльки Товариство не користується послугами рейтингового агентства.
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включена форма "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" у зв'язку з тим, що посада корпоративного секретаря не вводилася.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
Iнформацiя про дивiденди не надається, оскiльки така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент не надається, оскiльки iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, похiднi цiннi папери не наводиться у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися.
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
Опис бiзнесу приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
"Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" :
- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн;
- iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, цiльових облiгацiй, iпотечних активiв та iпотечного покриття, а також щодо операцiй з сертифiкатами ФОН не наводиться, оскiльки Товариство не здiйснювало випускiв вказаних цiнних паперiв.
"Текст аудиторського висновку (звiту)": iнформацiя , щодо тексту аудиторського висновку приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, не складалась.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими
здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)": за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва
Товариство приймало участь у створеннi юридичної особи в Росiйськiй Федерацiї (Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Си Кул-М», ОГРН 1067746334589, 125363, Россия, г. Москва, ул.Сходненская, д.7, володiє часткою у розмiрi 70%).
Участi у створеннi iнших юридичиних осiб протягом 2017 року не приймало.
Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у звiтному перiодi не приймались.
28.07.2016 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" (Протокол засiдання Наглядової ради Товариства №5 вiд 28.07.2016 року) було прийнято рiшення про створення представництва ПРАТ "УКПОСТАЧ" в мiстi Москва, Росiйської Федерацiї.Причини прийняття рiшення про створення представництва: необхiднiсть представництва iнтересiв ПРАТ "УКПОСТАЧ" на територiї Росiйської Федерацiї.Повне найменування представництва: Представництво ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" в м. Москва (Представительство Частного акционерного общества "УКСНАБ" в г. Москве).Скорочене найменування представництва: Представництво ПРАТ "УКПОСТАЧ" в м. Москва (Представительство ЧАО "УКСНАБ" в г. Москве).Мiсцезнаходження представництва: Росiйська Федерацiя, 121087, м. Москва, вул. Барклая, буд.6, стр. 5, оф.22 (Российская Федерация, 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр. 5, оф.22).Представництво буде дiяти на пiдставi Положення про представництво, затвердженого Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" (Протокол засiдання Наглядової ради Товариства №5 вiд 28.07.2016 року)Функцiї, якi буде виконувати представництво: представництво i захист iнтересiв Товариства на територiї Росiйської Федерацiї: укладення договорiв, ведення переговорiв з потенцiйними контрагентами, претензiйно-позовна робота тощо.
Вiдповiдно до внутрiшньої полiтики товариства, iнформацiя щодо розмiру винагороди за проведення рiчного аудиту є конфiденцiйною та не пiдлягає розголошенню. У зв"язку iз чим у роздiлi звiту "Вiдомостi про аудиторський висновок" поле "Розмiр винагороди за проведення рiчного аудиту" не заповнюється.
У роздiлi "Iнформацiя про власникiв пакетiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента (для акцiонерних товариств, крiм публiчних) / Iнформацiя про власникiв пакетiв, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента (для публiчних акцiонерних товариств)" зазначається iнформацiя щодо контактiв акцiонера-нерезидента в Укранi. Мiсцезнаходження акцiонера-нерезидента The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) One Exchange Square London EC2A 2JN United Kingdom.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
-
3. Дата проведення державної реєстрації
25.10.2001
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
150171120
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
938
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устаткування
28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення
23.41 Виробництво господарських i декоративних керамiчних виробiв
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є: вищий орган управлiння - Загальнi збори акцiонерiв; Виконавчий орган Товариства – Правлiння у складi: Голови правлiння, Виконавчого директора, Фiнансового директора; Наглядова рада Товариства. Для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальними зборами акцiонерiв був обраний Ревiзор Товариства. Управлiння емiтентом здiйснюється вiдповiдно до дiючого законодавства України (iнформацiя щодо складу, компетенцiї та функцiй органiв управлiння зазначена у вiдповiдному роздiлi звiту).
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК»
2) МФО банку
300614
3) поточний рахунок
26002000015068
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК»
5) МФО банку
300614
6) поточний рахунок
26002000015068

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
Приватне акцiонерне товариства «Євроазiатська пивна група»
2) організаційно-правова форма
230
3) код за ЄДРПОУ
31797019
4) місцезнаходження
61024, мiсто Харкiв, вулиця Лермонтовська, 7
5) опис
ПрАТ "УКпостач" є акцiонером ПрАТ "Євроазiатська пивна група". Володiє акцiями товариства у розмiрi 12,5000%.Оплата акцiй здiйснювалась грошовими коштами.
Основними правами вiдповiдно до Статуту та Закону "Про акцiонернi товариства" є участь в управлiннi акцiонерним товариством (має право голосувати на загальних зборазх, подавати пропозицiї до порядку денного та iн); отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства ;отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства.
Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бурдиленко Iгор Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 01.10.2003 року призначений на посаду директора СПIЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА У ФОРМI АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ". З 22.02.2007 року призначений на посаду Голови правлiння (за сумiсництвом) ЗАТ "УКпостач" .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 на 3 роки
9) Опис
У звiтному перiодi змiни у персональному складi посадової особи не вiдбувались.
"15" грудня 2016 р. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" , було прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Правлiння Товариства Бурдиленко Iгоря Вiкторовича (Протокол Позачергових Загальних Зборiв Товариства № 2 вiд 15.12.2016 р.). Пiдстава прийняття рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про переобрання складу Виконавчого органу Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
Має право без довiреностi представляти iнтереси Товариства з усiма суб'єктами правовiдносин (як з фiзичними та i з юридичними особами) та вчиняти вiд його iменi всi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi тоdариства".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Загальний стаж роботи - 31 рокiв.
Посадова особа займає наступнi посади:
Директор Приватного акцiонерного товариства «Українська пивна компанiя» ( Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Правди, будинок 7, квартира 264);
Посадова особа займає посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП" (Код ЄДРПОУ: 38493853, 61127, м.Харкiв, вул.Селянська,буд.110).
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор, голова правлiння.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рижова Любов Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1964
5) освіта**
середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "УКпостач" - Внутрiшнiй аудитор. ПРАТ "УКПОСТАЧ" - Ревiзор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 на 3 роки
9) Опис
У звiтному перiодi змiни у персональному складi посадової особи не вiдбувались.
"15" грудня 2016 р. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рiшення про обрання на посаду Ревiзора Товариства Рижової Любовi Григорiвни (Протокол Позачергових Загальних Зборiв Товариства № 2 вiд 15.12.2016 р.). Пiдстава прийняття рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про переобрання Ревiзора Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та Закону України «Про акцiонернi товариства». Ревiзор товариства здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Загальний стаж роботи - 33 рокiв. Стаж керiвної роботи - 18 рокiв.Посади, якi обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: внутрiшнiй аудитор, ревiзор.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гуменний Iгор Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
комерцiйний директор ТОВ "Українська пивна компанiя Харкiв".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 на 3 роки
9) Опис
У звiтному перiодi змiни у персональному складi посадової особи не вiдбувались. Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 2 вiд 15.12.2016 року) прийняли рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства Гуменного Iгора Григоровича строком на 3 роки.
Пiдстава прийняття рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про переобрання складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства.Як голова наглядової ради, здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 33 роки. Обiймає посаду Директора з маркетингу Товариства.
Особа обiймає наступнi iншi посади:
Голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «ПРОМО ГРУП» (Код ЄДРПОУ: 38493853, мiсцезнаходження: 61157, мiсто Харкiв, вулиця Селянська, 110);
Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" ( Код ЄДРПОУ:31797019, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7);
Голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Українська пивна компанiя» (Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Правди, будинок 7, квартира 264).
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова наглядової ради, директор з маркетингу, комерцiйний директор.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гуменний Олександр Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
комерцiйний директор ДП «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ»; комерцiйний директор ТОВ « Українська пивна компанiя Харкiвсбут"; комерцiйний директор ТОВ "Харкiвська УПК - Холод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 на 3 роки
9) Опис
У звiтному перiодi змiни у персональному складi посадової особи не вiдбувались. Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 2 вiд 15.12.2016 року) прийняли рiшення обрати Членом Наглядової ради Товариства Гуменного Олександра Григоровича строком на 3 роки.
Пiдстава прийняття рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про переобрання складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та чинного законодавства України. Як член Наглядової ради, здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Обiймає посаду Директору з продажiв Товариства.
Особа обiймає наступнi iншi посади:
Член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «ПРОМО ГРУП» (Код ЄДРПОУ: 38493853, мiсцезнаходження: 61157, мiсто Харкiв, вулиця Селянська, 110);
Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" ( Код ЄДРПОУ:31797019, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7);
Член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Українська пивна компанiя» (Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Правди, будинок 7, квартира 264).
Комерцiйний директор ТОВ "ЮБС Логiстика Холод " (Наказ № 22 вiд 01.04.2014року.) (мiсцезнаходження : 61157, Харкiвська область, мiсто Харкiв, вулиця Селянська,будинок 110, код ЄДРПОУ: 37658523)
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради, директор з продажiв, комерцiйний директор
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковальська Магдалена
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
-
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПРАТ "УКПОСТАЧ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 на 3 роки
9) Опис
У звiтному перiодi змiни у персональному складi посадової особи не вiдбувались.Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 2 вiд 15.12.2016 року) прийняли рiшення обрати Членом Наглядової ради Товариства Ковальську Магдалену строком на 3 роки.
Пiдстава прийняття рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про переобрання складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та чинного законодавства України. Як член Наглядової ради, здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Товариство не має iнформацiї щодо обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах.
Товариство не має iнформацiї щодо стажу керiвної роботи, загального стажу роботи, освiти посадової особи.
Посадова особа є представником акцiонера товариства Європейського Банку Реконструкцiї та Розвитку.
Посадова особа обiймала посаду Члена Наглядової ради ПРАТ "УКПОСТАЧ" з 17.12.2013 року по 15.12.2016 року.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Фiнансовий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курдюков Сергiй Валерiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник керуючего ФВАТ «Єксимбанк»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 на 3 роки
9) Опис
У звiтному перiодi змiни у персональному складi посадової особи не вiдбувались.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 2 вiд 15.12.2016 року) прийняли рiшення обрати фiнансовим директором Товариства Курдюкова Сергiя Валерiйовича строком на 3 роки.
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та чинного законодавства України. Як член правлiння приймає участь у засiданнях правлiння, приймає участь у керiвництвi Товариством, вирiшеннi поточних питань, пов"язаних з дiяльнiстю Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Особа не займає посади на iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи -13 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник керуючого фiлiєю.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Виконавчий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельничук Анатолiй Богданович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
виконавчий директор ПрАТ "УКпостач".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 3 роки
9) Опис
У звiтному перiодi змiни у персональному складi посадової особи не вiдбувались.
"25" травня 2016 року Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" (Протокол засiдання Наглядової ради ПРАТ "УКПОСТАЧ" № 3 вiд 25.05.2016 року) було прийнято рiшення про призначення на посаду Виконавчого директора Товариства Мельничука Анатолiя Богдановича. Пiдстава: заява про призначення на посаду Виконавчого директора Товариства Мельничука Анатолiя Богдановича.
Строк, на який призначено посадову особу: з 26.05.2016 року до переобрання складу виконавчого органу Товариства - Правлiння, але не бiльше нiж на 3 роки.
"15" грудня 2016 р. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рiшення про обрання на посаду Виконавчого директора Товариства Мельничука Анатолiя Богдановича (Протокол Позачергових Загальних Зборiв Товариства № 2 вiд 15.12.2016 р.). Пiдстава прийняття рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про переобрання складу Виконавчого органу Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, посадова особа не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Строк, на який обрано посадову особу: 3 (три) роки. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: виконавчий директор, директор.
Загальний стаж роботи - 33 роки.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
Виконує повноваження вiдповiдно до Статуту Товариства.Як член правлiння приймає участь у засiданнях правлiння, приймає участь у керiвництвi Товариством, вирiшеннi поточних питань, пов"язаних з дiяльнiстю Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єфiменко Борис Богуславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ПАТ "РОСС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.07.2016 безстроково
9) Опис
"14" липня 2016 року Наказом Виконавчого директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" Мельничука А.Б.(Наказ №279-К вiд 14.07.2016 року) було прийнято рiшення про призначення на посаду Головного бухгалтера Товариства Єфiменко Бориса Богуславовича з 15.07.2016 року. Пiдстава: вакантнiсть посади та заява про призначення на посаду Головного бухгалтера Товариства Єфiменко Бориса Богуславовича. Посадова особа не є акцiонером Товариства.
Строк, на який призначено посадову особу: безстроково. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ "РОСС".
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи - 34 роки.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
Основнi обов’язки головниого бухгалтера визначенi п. 7 ст. 8 Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV. Головний бухгалтер забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов’язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства та iн.Змiн у звiтному перiодi не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiння Бурдиленко Iгор Вiкторович 664 7.5079 664 0 0 0
Голова Наглядової ради Гуменний Iгор Григорович 5436 61.4654 5436 0 0 0
Член Наглядової ради Гуменний Олександр Григорович 332 3.7540 332 0 0 0
Головний бухгалтер Єфiменко Борис Богуславович 0 0 0 0 0 0
Ревiзор Рижова Любов Григорiвна 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Ковальська Магдалена Дорота 0 0 0 0 0 0
Фiнансовий директор Курдюков Сергiй Валерiйович 0 0 0 0 0 0
Виконавчий директор Мельничук Анатолiй Богданович 0 0 0 0 0 0
Усього 6432 72.7273 6432 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Європейський банк реконструкцiї та розвитку - 03150 представництво в Українi м. Київ - м.Київ ул.Антоновича 46-46A 2213 25.0226 2213 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
фiзична особа 5436 61.4654 5436 0
Усього 7649 86.488 7649 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 18.04.2017
Кворум зборів** 97.7499
Опис Рiчнi загальнi збори вiдбулися 18 квiтня 2017р. .

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 5 осiб: 4 фiзичнi особи та 1 юридична особа.
Для участi у загальних зборах зареєструвались акцiонери - власники голосуючих акцiй Товариства (їх представники), якi володiють у сукупностi 8645 голосуючих акцiй (голосiв), що складає 97,7499 % голосуючих акцiй (голосiв), що складає 97,7499 % статутного капiталу Товариства.
Вiдповiдно до законодавства України загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльше як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрацiї не отримано.
Загальнi збори акцiонерiв Товариства є такими, що мають кворум.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
5. Звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 р.
6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 р.
7. Звiт Ревiзора Товариства та затвердження його висновкiв за 2016 р.
8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Виконавчого органу, Наглядової ради та Ревiзора Товариства.
9. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi за 2016 р.
10. Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
11. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
12. Прийняття рiшень про укладення (про надання згоди на укладення) правочинiв ПрАТ «УКпостач».
13. Внесення змiн та доповнень до Статуту ПрАТ «УКпостач».
14. Створення юридичних осiб за участю ПрАТ «УКпостач».
15. Прийняття рiшень про надання згоди на укладення правочинiв юридичними особами, учасником/ засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПрАТ «УКпостач».
16. Внесення змiн до Статутiв юридичних осiб, учасником засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПрАТ «УКпостач».
17. Призначення керiвних органiв, посадових осiб ПрАТ «УКпостач» (в тому числi окремих членiв Наглядової ради), а також юридичних осiб учасником/засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПрАТ «УКпостач».
Пропозицiй про змiни до порядку денного не надходили. Змiни до порядку денного не вносились.
Рiшення були прийнятi одностайно 100% вiдсотками голосiв вiд кiлькостi тих, що приймали участь у голосуваннi.
Питання 1-12, 16 були розглянутi по сутi та прийнятi вiдповiднi рiшення.
З питань 13-17 порядку денного було прийнято рiшення не розглядати питання по сутi та не приймати рiшення з цих питань.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.01.2011 30/1/11 ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ UA4000148522 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 16980 8844 150171120 100
Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржах та органiзацiйно оформлених позабiржових , внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась та не планується. Заяв для допуску на бiржi не надавалося. Факти лiстингу/ делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Товариство не приймало рiшення про здiйснення додаткової емiсiї акцiй у звiтному перiодi.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 190939 188049 0 0 190939 188049
будівлі та споруди 41157 38873 0 0 41157 38873
машини та обладнання 138293 136849 0 0 138293 136849
транспортні засоби 281 217 0 0 281 217
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 11208 12110 0 0 11208 12110
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 190939 188049 0 0 190939 188049
Опис Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв, використовуються для ведення виробничо – господарської дiяльностi, термiни:
20 рокiв - будинки та споруди - 59871 тис.гривень, знос – 20998 тис.гривень
5 рокiв - машини, обладнання (оргтехнiка) - 249070тис.гривень; знос 112221 тис.гривень
5 рокiв - транспортнi засоби - 653 тис.гривень; знос – 436 тис.гривень
4 роки - iнструменти , прилади .меблi– 17769 тис.гривень; знос – 8851 тис.гривень
10 рокiв – iншi(меблi,оргтехнiка)–13881 тис.гривень; знос – 10689 тис.гривень.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.
Обмеження на використання майна вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 483286 441776
Статутний капітал (тис. грн.) 150171 150171
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 150171 150171
Опис Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента зазначена в одиницях-тим.грн. Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерскої звiтностi, та керуючись Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерiв товариства, якi схваленi рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485. Власний капiтал (вартiсть чистих активiв)- рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариста на кiнец звiтного перiоду має розмiр бiльший, нiж розмiр статутного капiталу, та на звiтну дату вiдповiдає вимогам законодавства, а самє: частинi 3 статтi 155 Цивiльного Кодексу України вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 333137 X X
у тому числі:  
Кредит 20.06.2017 50855 6.5 31.03.2018
Кредит 02.11.2017 17960 6.5 31.03.2018
Кредит 15.11.2017 31000 16.5 31.03.2018
Кредит 05.07.2017 28973 7.9 15.10.2018
Кредит 20.12.2017 69000 17 15.10.2018
Кредит 20.12.2017 2480 17 22.12.2019
Кредит 21.12.2017 22000 19 14.11.2018
Кредит 15.12.2017 9280 5.25 26.12.2018
Кредит 16.12.2017 11291 5.25 26.12.2018
Кредит 19.12.2017 29640 16 26.12.2018
Кредит 05.02.2015 50243 7 22.12.2019
Кредит 18.11.2017 10415 6 26.10.2020
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 6410 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 532656 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 872203 X X
Опис: Зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi. Зобов"язання за договорами фiнансової допомоги вiдсутнi. Товариство має кредити банкiв.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 18.04.2017 Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» 1450000 1270252 114.1506 Договори, що мають наступний характер: • кредитнi та депозитнi угоди; • угоди пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); • угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); • угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); • угоди будiвельного пiдряду; • лiзингу; • угоди постачання та купiвлi-продажу; • угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; • угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт. 18.04.2017 beer-co.com
Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» 18.04.2017 року було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18.04.2017 року).
Загальними зборами було вирiшено наступне:
"Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме договорiв, що мають наступний характер:
• кредитнi та депозитнi угоди;
• угоди пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки);
• угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);
• угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);
• угоди будiвельного пiдряду;
• лiзингу;
• угоди постачання та купiвлi-продажу;
• угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;
• угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт.
Визначити доцiльним укладання угод щодо значних правочинiв покласти на Наглядову раду Товариства.
Визначити сумарний граничний розмiр значних правочинiв, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмiрi 1 450 000 000 (один мiльярд чотириста п’ятдесят мiльйонiв) гривень.
Надати Головi правлiння Бурдиленко Iгорю Вiкторовичу та / або фiнансовому директору Курдюкову Сергiю Валерiйовичу та/або Виконавчому директору Мельничуку Анатолiю Богдановичу повноваження на пiдписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради".
Гранична сукупна вартiсть зазначених значних правочинiв - 1450000 тис. гривень.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2016 року) – 1270252 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останнтої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 114,1506%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 8844 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у загальних зборах 8645 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 8645 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – 0 штук.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 21.03.2017 Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» 317500 1270252 24.995 Предмет правочину: кредитний договiр з комерцiйним банком. 22.03.2017 beer-co.com
Опис:
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» 21.03.2017 року було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 21.03.2017 року).
Предмет правочину: кредитний договiр з комерцiйним банком.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину. складає - 317 500 000,00 грн.
Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає - 1 270 252 000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна/послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, складає - 24,995 %.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» не визначенi.
2 21.03.2017 Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» 317500 1270252 24.995 Предмет правочину: договiр застави майна. 22.03.2017 beer-co.com
Опис:
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» 21.03.2017 року було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 21.03.2017 року).
Предмет правочину: договiр застави майна.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, складає - 317 500 000,00 грн.
Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, складає - 1 270 252 000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна/послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, складає - 24,995 %.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» не визначенi.
3 27.03.2017 Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» 110625 1270252 8.7089 Предмет правочину: договiр про внесення змiн до Договору про надання банкiвських послуг з банком. 28.03.2017 beer-co.com
Опис:
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» 27.03.2017 року було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 27.03.2017 року).
Предмет правочину: договiр про внесення змiн до Договору про надання банкiвських послуг з банком.
Ринкова вартiсть майна/послуг, що є предметом правочину, складає - 110625 тис. грн. (3 750 000,00 евро).
Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає - 1 270 252 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна/послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, складає - 8,7089 %.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» не визначенi.
4 27.03.2017 Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» 317500 1270252 24.995 Предмет правочину: договiр застави майна (товарiв в оборотi та готової продукцiї) в якостi забезпечення виконання зобов'язань Товариством та Позичальником перед банком за договором про надання банкiвських послуг та заявою про надання гарантiї. 28.03.2017 beer-co.com
Опис:
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» 27.03.2017 року було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 27.03.2017 року).
Предмет правочину: договiр застави майна (товарiв в оборотi та готової продукцiї) в якостi забезпечення виконання зобов'язань Товариством та Позичальником перед банком за договором про надання банкiвських послуг та заявою про надання гарантiї.
Ринкова вартiсть майна/послуг, що є предметом правочину, складає - 317 500 тис. грн.
Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, складає - 1 270 252 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна/послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, складає - 24,995 %.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» не визначенi.
5 27.03.2017 Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» 101775 1270252 8.0121 Предмет правочину: надання поруки по борговим зобов'язанням позичальника за заявою про надання гарантiї перед банком. 28.03.2017 beer-co.com
Опис:
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» 27.03.2017 року було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 27.03.2017 року).
Предмет правочину: надання поруки по борговим зобов'язанням позичальника за заявою про надання гарантiї перед банком.
Ринкова вартiсть майна/послуг, що є предметом правочину. складає - 101775 тис. грн. (3 450 000,00 евро).
Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає - 1 270 252 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна/послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, складає - 8,0121 %.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» не визначенi.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
21.03.2017 22.03.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
27.03.2017 28.03.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
18.04.2017 18.04.2017 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма «Тест-Аудит» приватне пiдприємство.
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22698202
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61058, м. Харкiв, вул. Данилевського, 8, кв.108.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0416 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 388 П 000388 23.09.2016 29.10.2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0681
26.01.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) -
Номер та дата договору на проведення аудиту 1104
21.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 21.03.2018
12.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 12.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 0

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 2 1
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились.
Інше (зазначити) У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились.
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Черговi збори були проведенi.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 2
членів наглядової ради - представників акціонерів 1
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не проводила.

Оцiнка роботи наглядової ради (кожного її члена) не проводилась.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради iнших комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) д/в

В Наглядовiй радi не створено комiтетiв. Оцiнка роботи Наглядової ради не здiйснювалась.
В Наглядовiй радi не створено комiтетiв

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) н/д

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): У Товариствi не затверджувались iншi положення про органи управлiнняi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Товариство не змiнювало аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У Товариствi не затверджувався Кодекс (правила, принципи) корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: У Товариствi не затверджувався Кодекс (правила, принципи) корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
У Товариствi не затверджувався Кодекс (правила, принципи) корпоративного управлiння.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ" за ЄДРПОУ 30169718
Територія за КОАТУУ 6322010100
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.25
Середня кількість працівників 938
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 62301, Харкiвська обл.,м.Дергачi, вул.Залiзнична, буд. 31-С
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 346 1929 0
первісна вартість 1001 531 2670 0
накопичена амортизація 1002 185 741 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7262 22932 0
Основні засоби: 1010 190939 188049 0
первісна вартість 1011 325897 341244 0
знос 1012 134958 153195 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

79591

79591

0
інші фінансові інвестиції 1035 500 500 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 479 3576 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 279117 296577 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 369917 425758 0
Виробничі запаси 1101 311313 290212 0
Незавершене виробництво 1102 0 25662 0
Готова продукція 1103 58525 108915 0
Товари 1104 79 969 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 490732 452071 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

49237

33956

0
з бюджетом 1135 36927 45782 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 3757 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 36988 69763 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 15347 29994 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 15347 29705 0
Витрати майбутніх періодів 1170 85 31 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 2943 1557 0
Усього за розділом II 1195 1002176 1058912 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1281293 1355489 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 150171 150171 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 371 371 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 26090 26090 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 265144 306654 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 441776 483286 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 125395 63137 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 15311 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 140706 63137 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 144595 270000 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 42634 50243 0
за товари, роботи, послуги 1615 481701 453808 0
за розрахунками з бюджетом 1620 929 6410 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 194 5011 0
за розрахунками зі страхування 1625 833 1572 0
за розрахунками з оплати праці 1630 3162 5943 0
за одержаними авансами 1635 17167 10881 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 5260 8511 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2530 1698 0
Усього за розділом IІІ 1695 698811 809066 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1281293 1355489 0

Примітки Облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО №8 "Нематерiальнi активи" по первiснiй вартостi. До нематерiальних активiв вiднесенi активи, що не мають матерiальної форми (немонетарнi) та використовуються товариством бiльше одного року. Нарахування амортизацiї по немонетарних активах здiйснюється протягом термiну їхнього корисного використання, встановленого товариством при зарахуваннi на баланс.
Прямолiнiйний метод амортизацiї, що застосовувався, протягом звiтного року, не змiнювався. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї, складає вартiсть придбаних основних засобiв що пiдлягають монтажу в процесi розширення виробничих потужностей товариства, як за рахунок власних коштiв, так i з залученням банкiвських кредитiв. Аналiтичний облiк капiтальних iнвестицiй здiйснюється по видах та iнвентарних об'єктах.
Облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно П(С)БО№7 "Основнi засоби" Витрати, здiйснюванi для пiдтримки об'єкта в робочому станi та одержання економiчних вигод вiд його використання, включаються до складу витрат.
Нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним методом щомiсячно, починаючи з мiсяця, наступного пiсля введення в експлуатацiю. Переоцiнка основних засобiв не проводилася.
Облiк "Довгострокових фiнансових iнвестицiй" здiйснюється згiдно П(С)БО №12 "Фiнансовi iнвестицiї", по видах фiнансових вкладень та об'єктам iнвестування.
Облiк запасiв товариством здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО № 9 "Запаси", одиницею облiку є їх найменування. Запаси, що придбалися, вiдбиваються в облiку по первiснiй вартостi.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж або iнше вибуття оцiнка здiйснюється методом ФIФО (собiвартостi перших за часом надходження).
До малоцiнного та швидкозношуваних предметiв , використовуваних менше одного року, вiднесенi iнструменти, господарський iнвентар, спецiальний одяг. При передачi в експлуатацiю 100% вартостi списується на рахунки облiку витрат, але з метою забезпечення зберiгання продовжують враховуватися за балансом в кiлькiсному вимiрi, по матерiально вiдповiдальним особам.
Аналiтичний облiк по рахунку 23 "Виробництво" ведеться по видах виробництв, по статтях витрат та групам виробленої продукцiї. Усi витрати на виробництво включаються в собiвартiсть по кожному виду продукцiї, згiдно П(С)БО№16 „Витрати” та ст.138-140 „Податкового Кодексу України” №2755 – VI вiд 02 грудня 2010р (зi змiнами та доповненнями).
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визначається вiдповiдно до вимог П(С)БО№10 "Дебiторська заборгованiсть" по первiснiй вартостi, а в пiдсумки балансу включається по чистiй реалiзацiйнiй вартостi з урахуванням резерву сумнiвних боргiв. Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом може квалiфiкуватися як поточна, що виникає в ходi нормального операцiйного циклу..
Зобов'язання за отриманi товари, роботи, послуги вiдбитi по сумi погашення вiдповiдно до вимог П(С)БО №11 "Зобов'язання", що виникають у ходi нормального операцiйного циклу та будуть погашатися протягом року, з дати балансу, по термiнах виникнення не перевищують одного року.

Керівник Бурдиленко Iгор Вiкторович
Головний бухгалтер Єфiменко Борис Богуславович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ" за ЄДРПОУ 30169718
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1249660 711130
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 969912 ) ( 529210 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

279748

181920
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 144662 209317
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 45728 ) ( 28614 )
Витрати на збут 2150 ( 79896 ) ( 42135 )
Інші операційні витрати 2180 ( 180997 ) ( 230307 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

117789

90181
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 51310 1069
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 32711 ) ( 36959 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 78642 ) ( 28 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

57746

54263
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -16236 -12917
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

41510

41346
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 41510 41346

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 799295 466092
Витрати на оплату праці 2505 106686 48693
Відрахування на соціальні заходи 2510 20429 10648
Амортизація 2515 20271 19295
Інші операційні витрати 2520 302318 216212
Разом 2550 1248999 760940

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 8844 8844
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 8844 8844
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 4693.57757 4675.03392
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 4693.57757 4675.03392
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Склад i визнання доходiв визначається згiдно П(С)БО №15 «Доходи» та ст.135-137 „Податкового Кодексу України” №2755 – VI вiд 02 грудня 2010р (зi змiнами та доповненнями), вiдбитi на рахунках (субрахунках) класу №7 "Доходи i результати дiяльностi".
Доходи оцiнюються в сумi справедливої вартостi активiв, одержаних або пiдлягаючих отриманню, методом нарахування, який передбачений П(С) БО№15 «Доходи»
Витрати на ведення господарської дiяльностi включаються в собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї вiдповiдно до вимог П(С)БО№16 «Витрати» та ст..138-140 „Податкового Кодексу України” №2755 – VI вiд 02 грудня 2010р (зi змiнами та доповненнями).
Для узагальнення iнформацiї про витрати операцiйної, фiнансової дiяльностi застосовувалися рахунки класу №9 «Витрати дiяльностi».
Керівник Бурдиленко Iгор Вiкторович
Головний бухгалтер Єфiменко Борис Богуславович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ" за ЄДРПОУ 30169718
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1306644

735360
Повернення податків і зборів 3005 31377 90883
у тому числі податку на додану вартість 3006 31377 90290
Цільового фінансування 3010 39 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 82752 16288
Надходження від повернення авансів 3020 36654 8600
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 210 220
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 810 32
Надходження від операційної оренди 3040 6544 5934
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 68550 1854
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 890638 )

( 723078 )
Праці 3105 ( 79356 ) ( 36280 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 20892 ) ( 9893 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 38042 ) ( 12159 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 10570 ) ( 3333 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 8155 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 4 ) ( 8825 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 438943 ) ( 38535 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 19 ) ( 10031 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 26303 ) ( 9055 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 39387 20140
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 51160 0
необоротних активів 3205 514 875
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 15010 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 21 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 54188 ) ( 27040 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 56296 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -43821 -26165
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 339266 110740
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 303210 124953
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 31357 ) ( 36958 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 4699 -51171
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 265 -57196
Залишок коштів на початок року 3405 15347 71140
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 14382 1403
Залишок коштів на кінець року 3415 29994 15347

Примітки Фiнансова звiтнiстьскладена вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", "Баланс (звiт про фiнансовий стан) форма №1", "Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) форма №2", "Звiт про рух грошових коштiв форма №3", "Звiт про власний капiтал форма №4", затверджених Мiнiстерством фiнансiв України наказом № 73 вiд 07.02.2013р.та „Методичним рекомендацiям щодо заповнення форм фiнансової звiтностi” затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.03.2013р №433.
Керівник Бурдиленко Iгор Вiкторович
Головний бухгалтер Єфiменко Борис Богуславович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ" за ЄДРПОУ 30169718
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складається за прямим методом.
Керівник Бурдиленко Iгор Вiкторович
Головний бухгалтер Єфiменко Борис Богуславович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ" за ЄДРПОУ 30169718
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 150171 0 371 26090 263071 0 0 439703
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 2073 0 0 2073
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 150171 0 371 26090 265144 0 0 441776
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 41510 0 0 41510
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 41510 0 0 41510
Залишок на кінець року 4300 150171 0 371 26090 306654 0 0 483286

Примітки Станом на 31 грудня 2017р. статутний капiтал товариства, вiдповiдно до статутних документiв, зареєстрований на суму 150171120 гривень, розподiлений на 8844 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 16980,00 гривень кожна, повнiстю сплачений грошовими коштами у сумi 145760091,40 гривень та майновими внесками акцiонерiв (технологiчне устаткування, автотранспорт, прилади, iнвентар та iнструменти - у сумi 4411028,60 гривень).
Резервний капiтал складає 26090 тис.гривень. нарахований в минулих звiтних перiодах. Додатковий капiтал складає 371,0 тис.гривень.
Згiдно ч.3ст.155 Цивiльного Кодексу України та "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485, зроблений розрахунок вартостi чистих активiв.
На 31 грудня 2017р. вартiсть чистих активiв товариства склала 483286 тис.гривень та перевищує суму статутного капiталу.
Керівник Бурдиленко Iгор Вiкторович
Головний бухгалтер Єфiменко Борис Богуславович